Üraskitoetus

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades. Toetus rakendub käesoleval aastal ja alates 01.01.2021 soetatud feromoonpüünise komplektid on toetuse mõistes abikõlblikud kulud.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ paragrahv 13 lõike 2 loetletud tegevuste rahastamiseks. Määruse rakendajaks on SA Erametsakeskus. Taotlusvoorude tähtajad avaldatakse erametsaportaalis www.eramets.ee. Toetusvooru toimumisaeg on planeeritud käesoleva aasta sügisesse.

Kui suur on toetus?
Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:
– feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot  feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks. Vastavalt määruse paragrahvile 13² feromoonpüünise komplektiks loetakse ühe püünise ja vähemalt kahe feromoonpreparaadi komplekti. Feromoonpüüniste soetamise tõendamiseks võib Erametsakeskusest küsida kuludokumente.
– püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot  katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta;
– värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot  katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

Vastavalt määruse paragrahvile 13²:
8) Ühe katastriüksuse kohta võib toetust saada järgmiselt:

1) püünispuude kasutamiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul;
2) feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks üks kord kolme aasta jooksul;
3) tormikahjustuse likvideerimiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul.

(9) Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus on täidetud järgmised nõuded:
1) vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
2) katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
3) püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Püünispuude kasutamiseks võib toetust küsida vaid metsaühistu.

Oluline
Toetuse taotlemiseks peab esitama Erametsakeskusele andmed üraskikahjustuste ennetamise tööde kohta määruse lisa 18 vormil. Sellel peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki, olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.

Julgeme soovitada konsulent Rünno Viir, e-mail: rynno@eestimy.ee, mob. 513 8384 , kes on spetsialiseerunud just üraskikahjustuste ennetamisele.  

Millistel tingimustel saab toetust?
Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustus võib olla likvideeritud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal.

Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus:
– vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
– katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud
  vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
– püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on  vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.